רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את הרישיון, ההיתר הזמני או האישור בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.

שלושה סוגי התנאים הם:

  1. תנאי מוקדם - תנאי שיש לקיימו לפני שינתן הרישיון או ההיתר הזמני.
  2. תנאי ברישיון - כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.
  3. תנאי נוסף - תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.

חשוב לדעת:

  1. קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף/לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לצמיתות/לתקופה בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק בשל השלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.
  2. ערעור: ניתנת אפשרות למבקש להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רישיון/ביטול רישיון/תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.
  3. השגה: ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו על ידי שירותי הכבאות.
  4. שימוש חורג : על פי חוק התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג, שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הינו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.

לדוגמא: על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים, המהווה "שימוש חורג", יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל- "שימוש חורג" לפי חוק התכנון והבנייה. ה"שימוש החורג" שניתן על פי תקנות רישוי עסקים, תוקף רישיון העסק לא יכול להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוף ה"שימוש החורג.