שאלות ותשובות -בחירות 2024

בהתאם לחוות הדעת של הועדה למניעת ניגוד עניינים, עובד הוועד המקומי אינו יכול לכהן כחבר המועצה.

הועדה הוסיפה כי הנ"ל נכון גם במצב בו האגודה השיתופית ביישוב ממלאת את תפקידיו של הועד המקומי (זהות ועדים) – חוות דעת 2.2200.

המנהל העסקי במקרה זה מועסק על-ידי האגודה השיתופית. לפיכך, בהתאם לחוות הדעת הנ"ל, הוא אינו יכול לכהן כחבר המועצה.

מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים למידע בכל הקשור לשליפת פנקס בוחרים..

https://www.gov.il/he/departments/guides/vote-2023?chapterIndex=7

הועד המקומי יכול להשכיר למועמד נכס אשר נהוג להשכירו לציבור הרחב לצורכי אירועים (אולם/מקום פתוח) ובלבד שניתנה הזדמנות שווה והוגנת לכל מתמודד שחפץ בכך לשכור את המקום, וכאשר התמורה שמשולמת בגין השכירות היא תמורה ראויה בגין השכירות.  

מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל (כולל עבודות שירות) לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, לא זכאי להיכלל ברשימת מועמדים – אלא אם קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע בנסיבות העניין משום קלון.

את הבקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית יש להגיש לפני הגשת רשימת המועמדים, בהתאם לנוהל שמפורסם באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית.

לא ניתן לכהן במקביל כחבר מליאת המועצה וכחבר ועד מקומי.

לא. בניגוד לראש המועצה, ראש הועד המקומי אינו נבחר במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות, אלא נבחר על-ידי חברי הועד הנבחר בישיבתו הראשונה.

החוק קובע כי אם לא נמסר עירבון עד המועד האחרון– תיפסל הרשימה כולה. 
כאמור, רצוי מאוד למסור את העירבון כבר עם הגשת הרשימה

שעור העירבון ומספר התומכים משתנים מישוב לישוב. המספר המדויק יתפרסם במודעה שמפרסם מנהל הבחירות בתחומי היישוב.

לא. רק רשימות חדשות, דהיינו רשימות שאין להן ייצוג במועצה היוצאת חייבות בעירבון.
גם הצעת מועמד לראש רשות מטעם רשימה חדשה חייבת בעירבון (כלומר, במקרה כזה יש למסור שני ערבונות – אחד מטעם הצעת המועמד ואחד מטעם הרשימה).

ערבון מטעם רשימה יחולט כולו לטובת המועצה אם הרשימה לא קיבלה לפחות 50% מהמודד (גם במקרה שכל חברי הרשימה התפטרו לפני הבחירות).

ערבון מטעם מועמד לראש רשות יחולט כולו לטובת המועצה אם לא קיבל לפחות 10% מהקולות הכשרים (גם במקרה שהמועמד התפטר לפני הבחירות).
 

לא. רק רשימות חדשות, דהיינו רשימות שאין להן ייצוג במועצה היוצאת חייבות בתומכים.

כן – מספר דברים חשובים שצריך לוודא בעת הכנת חוברות ההגשה

*יש להקפיד מאד שבדפים בחוברת בהם מופיעים שמות המועמדים

  • לא יהיו מחיקות או הוספות בשמות המועמדים 
  • לא יהיה שינוי סדר המועמדים 
  • לא ישונה המספר הסידורי שליד שמות המועמדים
  • לא יהיו תיקונים בשמות המועמדים  
  • לא תהיה החלפה של מועמד פלוני במועמד אחר 
  • החוברת תוגש שלמה בלבד. אין לפרק עמודים בחוברת.
  • אם חתימות התומכים מפוזרות בין כמה חוברות (במקרה של חוברת ירוקה או צהובה), יש להקפיד שבכל אחת מהחוברות יירשמו שמות המועמדים וכל שאר הפרטים בצורה זהה
  • חוברת בה יהיו מועמדים שלא באותו סדר או מועמדים שונים - לא ייחשבו חתימות התומכים שבה


*בחוברות הירוקות והצהובות יש לוודא שבא הכוח חותם בפני עורך דין על תצהיר בדבר נכונות הפרטים.

*רשימה חדשה חייבת להפקיד בידי מנהל הבחירות עירבון בצ'ק בנקאי. רצוי מאוד למסור את הצ'ק יחד עם הגשת הרשימה.

*עם הגשת העירבון, יש לציין את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הכסף אם זכתה הרשימה במנדט.

חוברת בצבע ירוק- רשימת מועמדים למליאת המועצה

חוברת בצבע תכלת- רשימת מועמדים לוועד מקומי

חוברת בצבע צהוב- הגשת מועמדות לראשות מועצה

חוברת בצבע כתום- הגשת מועמדות לראש המועצה המכהן

 

ניתן להגיש רשימות רק במועדים שהוגדרו בחוק (ביום ה-40 וביום ה-41 שלפני יום הבחירות, קרי 20-21 בספטמבר 2023). מידע מדויק של התאריכים הרלבנטיים, השעות והמיקום, יפורסם על ידי מנהל הבחירות. הגשת הרשימות תתאפשר רק במועדים אלה.

בפרסום מנהל הבחירות יפורט גם מספר המועמדים מטעם אזור/ישוב העומדים לבחירה למועצה, מספר חברי הועד המקומי או הנציגות העומדים לבחירה באזור/ישוב, המספר המינימלי של מועמדים שיש לכלול ברשימה למועצה ולועד המקומי בכל אזור/ישוב, המספר המינימלי של התומכים הנדרש לרשימה, העירבון הנדרש וכן יצוין במודעה היכן ניתן לקבל את החוברות המשמשות להגשת רשימות מועמדים או הצעת מועמד לראש הרשות.
 

פרסום מנהל הבחירות יעשה ביום 14 בספטמבר 2023, ביום ה-47 שלפני יום הבחירות. יש לעקוב אחרי מודעות מטעם מנהל הבחירות בלוחות המודעות ברשות או באתר האינטרנט של העירייה או בעיתונות המקומית.

עליכם להגיש רשימת מועמדים למנהל הבחירות המכהן ברשות המקומית.

אין חובה להירשם כעמותה לצורך התמודדות בבחירות לרשות מקומית.

רישום כעמותה מאפשר לגוף המתמודד בבחירות לנהל את העניינים הכספיים כגוף מאוגד ולא כאנשים פרטיים ובכך יש יתרון ברישום כעמותה, אולם, כאמור אין חובה כזו.

מכל מקום, אם נרשמים כעמותה ובין אם לאו, יש להקפיד כי בחשבון הבנק של העמותה או זה שמיועד לפעילות הרשימה יתנהלו כל ההכנסות וההוצאות הקשורות בבחירות וכי בחשבון זה יתנהלו אך ורק ההכנסות וההוצאות האמורות.