תהליך הוצאת היתר בניה

בונה יקר,

הנך עומד לפני תהליך מורכב ולעיתים לא מוכר. אנו עושים כל שניתן על מנת להקל עליך.

אנא קרא והתייחס לכל בקשותינו והקפד למלא את הדרישות במלואן. אנו לשירותך במקרה של שאלות.

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור.

הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי במשרדי הוועדה.

ב- 3/4/16 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה –הרפורמה,  בקשה למידע ובקשות להיתר בניה יוגשו בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין.

לשאלות ומידע ניתן לפנות למרכז התמיכה בטלפון 02-6293367 או מייל: bnia@iplan.gov.il .

ניתן להתעדכן בשער המידע לרישוי ולבניה במערכת רישוי זמין.

תהליך הוצאת היתר בניה

כללי

פתיחת בקשה להיתר  בוועדה מותנה בתיק מידע לפי הרפורמה.
המידע כולל את תמצית הוראות תוכניות המתאר החלות במקום, תוכניות מופקדות ותוכניות בינוי.

בקשת מידע

ב- 3/4/16 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה –הרפורמה' בקשה למידע ובקשות להיתר בניה יוגשו בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין.

לשאלות ומידע ניתן לפנות למרכז התמיכה בטלפון 02-6293367 או מייל: bnia@iplan.gov.il .

ניתן להתעדכן בשער המידע לרישוי ולבניה במערכת רישוי זמין

הבקשה במערכת רישוי זמין תכלול:

 • טופס בקשה למידע במערכת רישוי זמין.
 • תשלום 190 ₪ (לצרף קבלה לבקשה). ניתן לשלם באופן מקוון.
 • תכנית מדידה עדכנית עפ"י דרישות הרפורמה 
 • תמונות למגרש/מבנים 
 • תמונות לעצים בוגרים
 • הוכחת בעלות
 • תשלום: המחאה לפקודת המועצה האזורית מנשה בסך 190 ₪ עבור אגרת מידע.

כתובת למשלוח: מרכז אזורי מנשה, ד.נ חפר מיקוד 37845

שימו לב!
כל בקשת מידע בכתב כרוכה בתשלום.
לפני הגשת הבקשה להיתר יש לבדוק האם קיימות תוכניות נוספות בהפקדה.
מידע מוקדם שניתן מחייב את הוועדה שנה מיום מסירתו.
מידע הניתן בעל פה אינו מחייב את הוועדה.

כללי

ב- 3/4/16 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה –הרפורמה, בקשה לתיק מידע ובקשות להיתר בניה יוגשו בדרך מקוונת "מערכת רישוי זמין" באמצעות מערכת רישוי זמין .

לשאלות ומידע ניתן לפנות למרכז התמיכה בטלפון 02-6293367 או מייל: bnia@iplan.gov.il .

ניתן להתעדכן בשער המידע לרישוי ולבניה במערכת רישוי זמין.

 לכל בקשה להיתר במערכת המקוונת חובה להזין תיק המידע להיתר שנמסר.

שימו לב!

לפני הגשת בקשה ניתן לקבוע פגישת מקדמית עם  אחראית האזור לבדיקת הבקשה להיתר ותאום מראש.

כללי

בתאריך 3/4/16 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה –הרפורמה, בקשה לתיק מידע ובקשות להיתר בניה יוגשו בדרך מקוונת "מערכת רישוי זמין" באמצעות מערכת רישוי זמין.

לשאלות ומידע ניתן לפנות למרכז התמיכה בטלפון 02-6293367 או מייל: bnia@iplan.gov.il .

ניתן להתעדכן בשער המידע לרישוי ולבניה במערכת רישוי זמין.

לכל בקשה להיתר במערכת המקוונת חובה להזין תיק המידע להיתר שנמסר.

הדרשיות לקבלת היתר בניה ייקבעו בתיק המידע להיתר בהתאם לשלבים שנקבעו ברפורמה

תשלום היטלים ואגרות למועצה:

 • היטל ביוב.
 • היטל פיתוח וכו'.

תשלומים עבור היתר בניה לוועדה:

 • אגרת בניה
 • היטל השבחה על פי דו"ח שמאי.
 • היטל השבחה לעניין הקלות (במידה ונדרש בבקשה להיתר). 

אמצעי תשלום

 1. כרטיס אשראי
 2. מזומן
 3. צ'קים/המחאות (עבור מועצה אזורית מנשה)

בכדי לקבל את ההיתר אחראי עורך הבקשה להעביר לוועדה את הקבלה.

קופה לתשלום ובירורים: 04-6177322 (חני)

שימו לב !

היתר הבניה יופק רק לאחר תשלום כל האגרות וההיטלים.

אגרת בניה תינתן אך ורק לאחר השלמת כל הדרישות המופיעות בגיליון הדרישות.

רשימת התנאים שיש לבצע על מנת לקבל תעודת גמר (טופס 4)

דרישות לקבלת תעודת גמר נקבעו בהיתר הבניה שהתקבל 

על המבקש לבדוק כי התוכנית בוצעה עפ"י היתר וכי מולאו כל תנאי ההיתר.

על מנת לקבל תעודת גמר יש לוודא שבוצעו הפעולות הבאות ויש עמכם את הטפסים הבאים המופיעים בטבלאות למטה.

 1.  מפה מצבית מעודכנת ל- 6 חודשים ערוכה ע"י מודד מוסמך.
  הכוללת: גדרות, קירות תומכים, מיקום, גבהים. יש לכלול משטחים מרוצפים, פרגולות ומרחקים מגבול המגרש.
   
 2.  תוצאות בדיקות תקינות ע"י מכון מורשה.
  בדיקות הבטון במלואם, אטימות ממ"ד, גז וכו'. (איזוטופ)
   
 3.  הושלם הפיתוח כולל גדרות, קירות תומכים, מעקות בטיחות. מסתור לפחי אשפה כולל הפרדה בין זרם רטוב ליבש, לבלוני גז, מזגנים וכו'.
   
 4.  המבנים הזמניים לצרכיי עבודה באתר - הוסרו.
   
 5.  מסתור לדוד השמש וקולטים עפ"י היתר הבניה.
   
 6.  אישור של אתר מורשה על כך כי אכן קיבל את  כמות הפסולת (בקירוב) אשר צוינה בהסכם שנערך בשלב היתר הבניה. אישור מהקבלן המפנה על שם המבקש אינו מקובל.
   
 7.  הותקנו כל אביזרי הממ"ד (מערכת טיהור אויר במידה ונידרש ע"י הג"א).
   
 8.  נחלות - האחראים לביקורת, עורך הבקשה והמהנדס האחראי, יתייחסו בביקורתם לכלל המכלולים הקיימים בשטח הנחלה עפ"י מהות הבקשה.
   
 9.  דו"ח מפקח הועדה המקומית.

לידיעתך! 

במידה ובוצעו שינויים במהלך הבניה יש להגיש בקשה להיתר בניה שתכלול את השינויים מהלך הבניה. לא יינתן טופס 4 ללא היתר התואם את הבניה והפיתוח.

יש להגיש בזמן ביצוע קורות מסד

מס' טופס/אישור טופס להורדה
1 מינוי קבלן רשום – (טופס 101) לחצו כאן
2 אישור מודד + מפת מסד שיימסרו למח' פיקוח (טופס 102) לחצו כאן


יש למסור במהלך הבניה או בסיומה

מס' טופס/אישור טופס להורדה
1 אישור קבלן רשום – (טופס 103) לחצו כאן
2 תצהיר אחראי לביצוע השלד לעניין תקינות ממ"ד - (טופס 104) לחצו כאן
3 דווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה מתכנן השלד (המהנדס האחראי) - (טופס 105) לחצו כאן
4 דווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה (עורך הבקשה) - (טופס 106) לחצו כאן
5 אישור מוועד היישוב שבתחומו בוצעה הבנייה, אישור רשות המים ביישוב (טופס 3) לחצו כאן

מבנה הוועדה

יו"ר הוועדה - אילן שדה
טלפון: 04-6177307

מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה - אדר' לאה פרי
טלפון: 04-6177307
דוא"ל: leap@menashe.co.il

מזכירת מהנדסת הוועדה - מיכל ויטה
טלפון: 04-6177307
פקס: 04-6177398
דוא"ל: michalv@menashe.co.il

בודקת תב"עות, היטלי השבחה - הילה דובב
טלפון: 04-6177628
דוא"ל: hilad@menashe.co.il

אחראי איזור/בודקי היתרים - פארס אבו הדבה
מנהל מחלקת רישוי ומידען הועדה
טלפון:04-6177643
דוא"ל:fares@menashe.co.il

אחראי איזור/בודקת היתרים - דלית דקל לוי
טלפון: 04-6177306
דוא"ל: dalitdl@menashe.co.il

 

אחראי איזור/בודקת היתרים - נועה תבורי.
טלפון:04-6177305
דוא"ל: noat@menashe.co.il

 

מפקחי הוועדה, טפסי 4 - טל שגן
מנהל מחלקת פיקוח ואחראי ארכיב
טלפון: 04-6177308/ 052-3843838
דוא"ל: tal@menashe.co.il

מפקח הוועדה, טפסי 4 - צח כהן
מפקח בניה
טלפון: 04-6187700 / 050-8887005
 דוא"ל: tzachc@menashe.co.il

מפקחת הוועדה, טפסי 4 - אורית טורג'מן
מפקחת בניה
טלפון: 04-6187700 / 052-9569272
דוא"ל: orittu@menashe.co.il

רשימת חלוקת יישובים-מפקחים

מחלקת פרוייקטים

גנית אלגרנטי- ס.מהנדסת המועצה ומנהלת מחלקת פרוייקטים

טלפון: 04-6177657
דוא"ל: ganita@menashe.co.il 

 

מזכירות - אילת ויסוצקי 

דוא"ל: eilat@menashe.co.il
טלפון: 04-6177321

אורן רובינשטיין - רכז פרוייקטים הנדסיים

דוא"ל: orenr@menashe.co.il

 

טלפונים – מועצה אזורית מנשה 

ראש המועצה/יו"ר הוועדה
אילן שדה

טלפון: 04-6177301

גזבר המועצה והוועדה
נתן קוסקס

טלפון: 04-6177303

מנכ"ל החברה הכלכלית
עזרא סידרנסקי

טלפון: 04-9112000

מנהל מחלקת גביה
אסתי תורג'מן
טלפון: 04-6177326

קופאית
חני אוז

טלפון: 04-6177322

מנהל מחלקת תברואה
אמנון דורי 

טלפון: 04-6177371

מנהלת מחלקת קיימות ואיכות סביבה
נועה סגל

טלפון: 04-6177314

 

רשימת טלפונים גופים ומוסדות

ועדה מחוזית
שני זיו 

טלפון: 04-8633433
פקס: 04-8633432
כתובת: רח' פל ים 15א' קריית הממשלה מיקוד 33095
דוא"ל: ShaniZi@moin.gov.il

ועדת ערר מחוזית לענייני פיצויים היטלי השבחה ורישוי
לילה לביצקי

טלפון: 04-8512345
פקס: 04-8522111 
כתובת: שד' פל-ים 2 בניין האורן, קומה 5 חיפה 33095
דוא"ל: arrhaifa@moin.gov.il
(לבירורים בלבד!)

משרד הבריאות- לשכת בריאות מחוזית חיפה
מיכל דנציגר 

טלפון: 04-8633038
פקס: 04-8633045
כתובת: רח' הלל יפה 13 חדרה מיקוד 38203 ת.ד 214
דוא"ל: michal.dancygier@lbhaifa.health.gov.il

משרד החקלאות
שרה אייל

טלפון: 04-6303411/02
פקס: 04-6303408
כתובת: רח' דוד שמעוני 35 חדרה מיקוד 38364

נציבות המים

טלפון: 1-599-563-666
כתובת: המסגר 14 תל אביב  67776

איגוד ערים לאיכות הסביבה
הגר שושן- מתכננת סביבתית

טלפון: 04-6123400
פקס: 04-6333448
כתובת: רח'המסגר 3 , חדרה
דוא"ל: hagar@igudhadera.co.il

איגוד ערים וטרינרי

טלפון:04-6373094
פקס: 04-6371587
כתובת: ת.ד 702 כרכור

רשות ניקוז שרון
ניסים אלמון

טלפון: 09-8665062
פקס: 09-8665064
כתובת: ת.ד 574 כפר ויתקין מיקוד 90200

רשות ניקוז כרמל

טלפון:04-9844550
פקס: 04-9844210

מועצה אזורית חוף הכרמל עין הכרמל

דוא"ל: moshis@ein-carmel.org.il

מנהל מקרקעי ישראל
מח' תכנון 
- גיא רונן - יועץ תכנון -מרחב עסקי חיפה

טלפון:04-8630892
פקס: 04-8630970
כתובת: רח' פל ים 15 חיפה
דוא"ל: guyro@land.gov.il
אתר: http://www.mmi.gov.i
דוא"ל: haifatichnun@mm.gov.il

מנהל מקרקעי ישראל
עסקאות פל"ח - חנה זיו / אורה שבתאי

טלפון: 04-8630974
טלפון: 04-8630937
פקס: 04-8630922

מנהל מקרקעי ישראל
עסקאות עירוניות

טלפון: 04-8630936

מנהל מקרקעי ישראל
חוזים חקלאיים

טלפון: 04-8630902

חברת בזק
מחלקת הזמנות

טלפון:1-800-034-777
פקס: 09-8610440
כתובת: רח' מינץ 1 נתניה
נוהל הפניה לבזק לתכניות בינוי, פרויקטים ותשתיות

חברת חשמל
חטיבת לקוחות אזור חדרה

טלפון: 04-6223133
פקס: 04-6223166
כתובת: רח' צה"ל 50 כיכר החשמל חדרה ת"ד 10

רשות העתיקות
כארם סעיד

טלפון: 04-6260979
פקס: 04-6362268
כתובת: ההדס א.ת אור עקיבא ת.ד 272 מיקוד 30600

הוועדה הטכנית לאבק מזיק (אסבסט)

טלפון: 02-6553710/971
פקס: 02-6553763
כתובת: המשרד להגנת הסביבה, כנפי נשרים 5 ירושלים

ממונה בטיחות אסבסט צפון
ישראל אופנהיים

טלפון: 04-632269
כתובת: חיפה

הג"א
מיכאל גויכמן

טלפון: 04-8695858
כתובת: רח' יפו 145 קומה 5 חיפה

קק"ל
יעקב ארק

טלפון: 04-9090101
פקס: 04-9599341
כתובת: ת.ד. 190 יקנעם 20600

המשרד להגנת הסביבה
יהודית מוסרי

טלפון: 04-8632273
דוא"ל: Yehuditm@sviva.org.il

משרד התחבורה
אנה אוסטרובסקי

טלפון: 04-8632009
דוא"ל: ostrovskya@mot.gon.il

מבא"ת

טלפון: 04-8633447
דוא"ל: mavat@moin.gov.il

רשם המקרקעין

טלפון: 04-8634040
פקס: 04-8634091
כתובת: רח' פל-ים 15א בנין ב' מיקוד: 31999

 

לאה פרי
מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה
04-6177307
מיכל כהן ויטה
מזכירת המהנדסת והוועדה, העברת זכויות בטאבו
פארס אבו הדבה
מנהל מח' רישוי ומידען הוועדה