בימים אלה מועצה אזורית מנשה נערכת לביצוע סקר למדידת נכסים לצורכי ארנונה וזאת בכל יישובי המועצה. ביצוע הסקר מתחייב על פי הנחיות משרד הפנים, כך שכל רשות מוניציפלית מחויבת לבצע סקר נכסים לצורכי ארנונה אחת ל- 6 שנים. הסקר הקודם בוצע בין השנים 2015-2016. בשל הקורנה נדחה בשנה ביצוע הסקר החדש והוא כאמור יחל בימים אלה.

במסגרת הסקר, ימדדו כל הנכסים ולכל נכס יוכן תשריט עם פירוט השטחים שנמדדו והשטחים שיחויבו בארנונה. מדידת הנכסים וחישוב השטחים לחיוב, יבוצעו על פי צו המיסים לשנת 2024.  

הסקר נועד להשיג מספר מטרות

  • להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין מספר ושטח הנכסים במציאות ביישוב לבין רישומי המועצה
  • להביא לשוויון בין התושבים בתשלום המיסים הקבועים בחוק ולגביית מס אמת, על בסיס שיטת מדידה אחידה ומדויקת;
  • לעמוד בהנחיות משרד הפנים ;   

את הסקר יבצעו החברות הבאות: חברת "קלימי - אורן בע"מ – שירותים ותכנון מוניציפאלי" וחברת "מידות – שירותים מוניציפליים בע"מ", אשר נבחרו על ידי ועדת המכרזים של המועצה. יודגש ויובהר כי חברות המדידות מקבלות מהמועצה תמורה פר מדידה/נכס, והן אינן מתוגמלות בגין תוספת שטחים לחיוב. חברת GEO ANALITICA תפקח על ביצוע הסקר, תבקר ותבדוק את תוצרי המדידה.

סקר נכסים לצורכי ארנונה

בוצעה חלוקה של יישובי המועצה בין שתי החברות. ברמת היישוב, ביצוע הסקר יבוצע באופן מלא על ידי אחת מהחברות.

בתיאום עם ראשי היישובים, ייקבע סדר ביצוע הסקר לפי יישובים.

שבועיים לפני מועד תחילת ביצוע סקר הנכסים ביישוב, תשלח הודעה לכל תושב/ת על מועד תחילת ביצוע הסקר ביישוב ולתיאום המדידה בנכס של התושב/ת. ההודעה תכלול את פרטי חברת המדידות לתיאום היום והשעות המתאימים למדידת הנכס.

באחריות התושב/המחזיק בנכס, ליצור קשר עם חברת המדידות ולתאם מועד למדידת הנכס.

לאחר ביצוע המדידה, התשריט נבדק על ידי מנהל הארנונה, תוך השוואה לתשריט קודם במידה וקיים ברשות המועצה. אם נמצאו טעויות שניתן לאתרן במסגרת בקרה פנימית זו, מתבקשת חברת המדידות לבדוק את המדידה ולבצע, במידת הצורך, תיקונים בתשריט. לאחר הליך הבקרה נשלחת שומת ארנונה מעודכנת לתושב.  

תבוצע מדידה חיצונית של הנכס ללא כניסה לנכס/לבית המגורים. כן תידרש כניסה לחצרות. במסגרת מדידת הנכס, יבוצעו גם צילומים של הנכס.

תושב המעוניין לבצע מדידה פנימית/להיות נוכח בעת המדידה יתקשר לחברת המדידות לתיאום מועד המדידה בטווח התאריכים בהם מתבצעת המדידה ביישובו.

מחזיק בנכס, שמבחינתו ניתן לבצע את מדידת הנכס ללא נוכחותו, מתבקש להשאיר את שער הכניסה פתוח וככל שיש כלב בחצר יש לקשור את הכלב.

לכל סוקר הונפקה תעודה מטעם המועצה. הסוקר מחויב להציג את התעודה לפני כניסתו לחצר הנכס.

יש לציין שבהתאם לס' 159 (א) לצו המועצות המקומיות, רשאית הרשות המקומית בעצמה או באמצעות שליחים מטעמה להיכנס לנכס בכל עת סבירה על מנת לבצע מדידות ו/או להשיג ידיעות לצרכי חיוב בארנונה.

על פי צו המיסים, שיטת חישוב השטחים כוללת את כל שטח הנכס לרבות קירות חיצוניים תבוצע מדידה של כל הנכס כולל שטחים שלא יחויבו בארנונה.

להלן עיקרי ההנחיות לגבי נכסי מגורים:

סוג

תיאור

מרפסת

רק מרפסת מקורה הסגורה ב- 3 קירות, תחויב בארנונה

פרגולה

רק פרגולה הסגורה ב- 3 קירות, ללא תלות בסוג הקירוי, תחויב בארנונה

מחסן

מחסן מכל סוג וחומר ומכל גודל, בין אם הוא צמוד ובין אם לא, יחויב בארנונה

מבנה חקלאי

רק מבנה חקלאי שמשמש שלא לצרכים חקלאיים יחויב בארנונה

חניה

רק חניה מקורה לא צמודה הסגורה ב- 3 קירות, תחויב באופן מלא

כניסה

כניסה מקורה לא תחויב בארנונה. כניסה מקורה הסגורה ב- 3 קירות תחויב באופן מלא

מבנה עזר

כל מבנה עזר יחויב בארנונה

קומת עמודים

רק קומת עמודים, הסגורה ב- 3 קירות תחויב בארנונה

פטיו פתוח

לא יחויב בארנונה

מבנה בבנייה

לא יחויב בארנונה

סככה

סככה בנכס למגורים, לא תחויב בארנונה

מרתף

יחויב באופן מלא בארנונה

שומת ארנונה עדכנית תופק רק לנכסים בהם תימצא אי התאמה בין השטח המחויב כפי שנמדד בסקר לבין השטח שחויב עד כה. לשומה יצורף תשריט מעודכן של הנכס עם פירוט השטחים המדודים והשטחים לחיוב לפי סיווגם.

המועצה תמסור לראשי היישובים את תוצרי הסקר ובכלל זה תשריטים מעודכנים לכל הנכסים, טבלה המרכזת את השטחים המדודים והשטחים המחויבים לכל נכס ונכס, מפת הנכסים עם ציון המספר המזהה של כל נכס.

בעל נכס שלא יקבל שומת ארנונה עדכנית, יוכל לפנות למחלקת הגבייה במועצה ולקבל את תשריט הנכס שהוכן במסגרת הסקר.

רק לאחר שביצוע הסקר יושלם בכל היישובים, המועצה תשלח שומות ארנונה עדכניות. כך שהחיוב בארנונה על בסיס המדידה החדשה יהיה באותו מועד לכל היישובים.

בהודעת השומה יצוין תאריך תחילת התוקף שלה. שובר תשלום יישלח במועד החיוב הדו-חודשי שלאחר משלוח הודעת השומה לתושב.

זיכוי / חיוב לאור תוצאות המדידות יבוצעו החל מינואר 2024, לפי הסדרי התשלומים הנהוגים לגבי חיובי ארנונה.
כל האמור לעיל הועבר במליאת המועצה.

במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה, הוא יחול ממועד החיוב ולהבא, ולא יהיה חיוב או זיכוי רטרואקטיבי.

במקרה בו המחזיק בנכס יסרב למדידת הנכס ו/או ימנע כניסה גישה לנכס לצורך מדידתו, תוציא המועצה שומת ארנונה לנכס לחיוב וזאת על פי הערכה, אשר מתבססת על נתונים שבידי המועצה, לרבות תשריטי מדידות קודמות ו/או על בסיס מדידה מתצלומי אויר.  אם לאחר קבלת השומה, המחזיק בנכס יהיה מעוניין במדידה הנכס, יהיה עליו לשלם על המדידה.

אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע מהסיבות הבאות:

  • ייתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, היו על בסיס דיווח הקבלן שבנה את הנכס. דיווח  זה לא בוצע בהתאם לשיטת החישוב הקבועה בצו הארנונה אלא בהתאם לשטחים הנלקחים בחשבון בדיני התכנון והבניה או לפי חוק מכר דירות.

  • ייתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה (כגון: סככות, חניות מקורות וכד').

  • ייתכן שחישוב החיוב שבוצע כתוצאה ממדידה קודמת לא היה מדויק.
    יודגש כי ישנם נכסים שלגביהם על פי נתוני המדידה החדשים שטח המדידה החייב בארנונה קטן לעומת החיוב הקודם

בהחלט כן. תשריט מעודכן של הנכס המתבסס על המדידה החדשה, ישלח לתושב ביחד עם נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה לפני המדידה ואחריה. לתשריט יצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול להגיש השגה על המדידה ועל השטחים לחיוב.

בתיאום עם ראשי היישובים, חברות המדידה יקימו דלפק שירות ביישוב ויתואמו המועדים בהם נציגים מטעם חברות המדידה ייפגשו עם כל מי שיש לו השגה על השטחים המדודים לחיוב.

במסגרת השגה, אין התושב מחויב בהגשה מדידה נגדית שתבוצע על ידי מודד מוסמך. תושב שיהיה מעוניין בכך, יכול לעשות כן

תושב יכול להגיש השגה בפני מנהל הארנונה, ובמידת הצורך אם השגתו תדחה, הוא יוכל להגיש ערר לוועדת הערר שליד המועצה. ועדת הערר מורכבת מאנשי ציבור, אנשי מקצוע (עורכי דין, רואי חשבון וכד'), שהם תושבי היישוב, ופועלים באופן בלתי תלוי במועצה.

יודגש, שהבקרה הפנימית של מנהל הארנונה ביחס לתשריט טרם משלוח הודעת השומה נעשית ללא היכרות עם הנכס הספציפי, ומטבע הדברים לא כל טעות ניתן לאתר במסגרתה. לכן חשוב שהתושב, המכיר את הנכס, יבדוק היטב את תשריט המדידה, והיה ומצא בו טעות - יפנה לברר את הדברים או יגיש השגה במידת הצורך.

כל מקרה בו ימצא שהשגה הינה מוצדקת, תופק שומה חדשה ומתוקנת.

 

סקר המדידות הוא לצרכי ארנונה בלבד, והמודדים אינם מפקחי בניה. כאמור מטרת סקר המדידות הוא למדוד ולחייב את שטחי הארנונה באופן מדויק, ושיטת חישוב השטח שונה מאשר לצורך היתרי בניה. לכן, ביצוע סקר המדידות לא צפוי להביא לידיעת המועצה חריגות בניה, למעט אולי במקרים חריגים כגון תוספות בניה בולטות במיוחד.

מטעמים אלה, אין לראות בתשריט המדידה ובשומת הארנונה משום הכרה בכך שכל הבניה בנכס היא חוקית. במידה ובכל זאת יתברר למועצה על בנייה שלא בהיתר, תינתן לבעלי הנכס השהות להגיש בקשה להיתר בניה

למענה על שאלות ובירורים, ניתן לפנות למחלקת הגבייה במועצה  046177326

שם היישוב

תאריך קבלת קהל ביישוב

בין השעות

חברת המדידה

 מי עמי

04/09/2023

16:00-18:00

קלימי

כפר פינס

23/10/2023

16:00-18:00

קלימי

מענית

19/09/2023

16:00-18:00

מידות

מאור

21/09/2023

16:00-18:00

מידות

שדה יצחק

27/09/2023

16:00-18:00

מידות

ברקאי

28/09/2023

16:00-18:00

מידות

מצפה אילן

09/10/2023

16:00-18:00

קלימי

משמרות

10/10/2023

16:00-18:00

מידות

גן השומרון

11/10/2023

16:00-18:00

מידות

רגבים

15/10/2023

16:00-18:00

מידות

 בברכה
אילן שדה- ראש מועצה
נתן קוסקס – גזבר מועצה