The Butterfly Button

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מילון מונחים

המילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

תכנית מתאר כוללנית:

תכנית מתאר כוללנית מנחה את כיווני הפיתוח של יישוב וחלה על כל שטח היישוב / רשות, תחום שמכונה גם "קו כחול". התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע  עיקריים ומוכללים (מגורים, תעסוקה, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. בכדי לשנות תכנית שאושרה יש צורך ביצירת תכנית חדשה המבטלת, משנה או מעדכנת את התכנית המאושרת. על בסיס תכנית מתאר כוללנית מקדמים תכניות מפורטות כמפורט בהמשך.

ייעודי קרקע:

הגדרת היעוד העיקרי בשטח מסוים : למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התכנית.

שימושים מותרים:

סוגי הפעילויות והשימושים המותרים  בייעוד קרקע שנקבע בתכנית. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

תכנית מפורטת (תב"ע):

תכנית המפרטת אזורים מתכנית המתאר הכוללנית. במקרים רבים נהוג לקרוא לתכנית מפורטת "תב"ע" – תכנית בנין עיר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה, את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת היא תנאי לקבלת היתר בנייה. לאחר אישור תכנית המתאר הכוללנית תוכל הועדה הרלוונטית, לאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר.

תשריט התכנית:

תשריט התכנית היא מפה המציגה את כל שטח התכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע בצבעים שונים לצד סימבולים הבאים להבהיר את הוראות התכנית.

הוראות התכנית:

הוראות התכנית (מכונות גם "תקנון") מפרטות  כללים ועקרונות לתכנון מפורט. מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מהוות מסמך משפטי.

וועדה מקומית מרחבית לתכנון ובנייה:

הוועדה המקומית המרחבית לתכנון ולבנייה (מנשה אלונה) היא מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית המתאר הכוללנית ברמה המקומית ולהמליץ על הפקדתה לועדה המחוזית. תחום אחריות הועדה המרחבית כולל את כל הישובים שבגבול השיפוט של המועצות האזוריות.

וועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. ועדה זו היא המוסמכת להפקיד ולאשר את תכנית המתאר הכוללנית.