הממונה על חוק חופש המידע במועצה - מנכ"ל המועצה חגי פלמר. 

חגי פלמר
מנכ"ל המועצה
04-6177304
  

המועצה האזורית מנשה פועלת בשקיפות מרבית ודוגלת בשיתוף התושבים. במהלך השנים תושבי המועצה לקחו חלק בעיצוב מדיניות המועצה בתחומים מגוונים: תוכנית אב לאיכות הסביבה, תוכנית אב לשבילי אופניים, קידום מיזמים בישובים באמצעות היחידה לפיתוח קהילתי ועוד. 

על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, זכותו של כל אזרח, ובכלל זה כמובן תושבי המועצה, לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק. 

בחוק נקבעו מאפיינים ברורים הקובעים מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

נוהל הגשת הבקשה:

על הפונה בבקשה למידע למלא "טופס קבלת מידע" בתוספת קבלה מקופת המועצה על תשלום של אגרת בקשה בסך 20 ₪.

את האגרה יש לשלם בקופת המועצה אשר במחלקת הגביה בשעות העבודה המקבלות במועצה 16:00-8:00.
פניה מלאה תכלול פירוט סוג המידע המבוקש + "טופס קבלת מידע" מלא + קבלה על תשלום האגרה.

להלן פרטים על חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.

החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק, לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום. אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90 יום נוספים.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

על פי חוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט 1999:
בתאריך ה- 25.12.13 אישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט תיקון לתקנות חוק חופש המידע (אגרות).

בעקבות התיקון, הוזלה אגרה הבקשה, אגרת הטיפול ואגרת ההפקה.
בנוסף, קובעות התקנות החדשות פטורים לקבוצות מסויימות באוכלוסייה.

בעקבות התיקון האמור חלו מספר שינויים עיקריים באופן הטיפול בבקשת חופש מידע:

אגרת בקשת חופש מידע:

 1. אגרת הבקשה הינה 20 ש"ח
 2. אגרת הטיפול בבקשה הינה 30 ש"ח (החל מהשעה הרביעית)
 3. אגרת הפקת המידע תעמוד על 0.2 ש"ח לדף ו-2.49 ש"ח לתקליטור
 4. סכום הבסיס לקבלת התחייבות ירד ויעמוד על 149 ש"ח

לתשומת לבכם:

 1. אגרת הטיפול בבקשה תיגבה החל מהשעה הרביעית
 2. רשות אשר לא טיפלה בבקשה ע"פ המועדים הקבועים בחוק לא תגבה אגרות טיפול והפקה

מתן פטורים:

 1. מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 2. עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 3. אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 4. אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה- יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה
 5. פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה)