פנייה לועדת ערר

החלטות ועדת ערר

פרוטוקולים:

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

ועדת הערר לענייני ארנונה היא גוף עצמאי ונפרד, הפועל בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית).

ועדת הערר לענייני ארנונה דנה בעררים שהגישו תושבי המועצה האזורית על החלטת מנהל הארנונה בהשגה על שומות הארנונה אשר המועצה האזורית הוציאה לנישומים.

לפי החוק מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי להשיג עליה לפני מנהל הארנונה. הליך זה קרוי "השגה". מי שהגיש השגה שנדחתה על ידי מנהל הארנונה ורואה עצמו מקופח מתשובתו של מנהל הארנונה – רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת ערר שהיא גוף עצמאי ובלתי תלוי.

סמכויות ועדת הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית (תשל''ו) 1976)

ועדת הערר הפועלת מתוקף חוק, היא גוף מעין-שיפוטי שתפקידו להכריע בסכסוך שהצדדים לו הם:

מנהל הארנונה, כזרוע של הרשות המקומית, מצד אחד – והחייב בארנונה, תושב הרשות המקומית, מצד שני.

ניתן להגיש ערר בטענות הבאות:
  • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • נפלה טעות בהודעת התשלום שמשיגים עליה ( הטעות יכולה להיות בציון סוג הנכס, גודלו או בשימוש בו. טענה כי החייב בארנונה אינו "מחזיק בנכס").
  • היה הנכס "עסק" (כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים התשנ"ג) – שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
  • ועדת הערר פועלת כ"בית משפט בערכאה ראשונה" וניתן לערער על החלטותיה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.
  • ועדת הערר לענייני ארנונה אינה מוסמכת לדון בכל הנוגע לפרשנות לחוק, לנושאי מדיניות, סבירות הארנונה, חלוקת נטל הארנונה וכיו"ב.

החולק על המועצה האזורית בנושאים אלה יכול לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה מנהלית.

בהתאם לחוק, מינתה המועצה האזורית מנשה ועדת ערר בהרכב של שלושה חברים.

החלטות הוועדה מפורסמות כאן.