להלן טפסי חובה שיש לצרף במועד הגשת הבקשה:

1. טופס בקשת תמיכה

2. אישור ניהול תקין לשנת 2019 2018

3. פרוט פעילות לשנת 2020

4. הוצאות הנהלה וכלליות לשנת ( 2019 מתוך דו"ח מבוקר)

5. תעודת רישום רשם העמותות*

6. תזכיר תקנון*

7. דוחות כספיים 2018 ו- 2019

8. תקציב מאושר או הצעה לשנת 2021 

9. אישור מ.ע.מ*

10. אישור שנתי מס הכנסה לשנת 2019

11. הרשאה לבנק למסירת פרטים

12. אישור רו"ח לפרטי המסמכים

*אם הוגשו בקשות בשנים קודמות אין צורך להגישם שוב.

 

המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הינו : 30.05.2021 עד שעה 16:00 אצל מזכירת הגזבר המועצה האזורית מנשה