מנכ"ל המועצה אחראי על המנהל הכללי במועצה ועל מערך כח האדם.
  המנכ"ל מבצע מעקב  אחר ביצוע החלטות המליאה, הנהלת המועצה והוועדות השונות, וכן על ליווי ארגוני של ישיבות המועצה, וועדות המועצה ועל ניהול מערך השירותים במועצה.


  סמכויות מנכ"ל המועצה:

  אמון על ניהול כח האדם במועצה.
  מתאם ישיבות המליאה, ההנהלה וועדות המועצה ומנהלי המחלקות.
  אמון על תפעול מחלקות המועצה.
  אמון על הקשר בין המועצה לישובים.
  אחראי על קביעת נהלי עבודה.
  ראש מטה מל"ח.
  מזכיר ועדת הערר לענייני ארנונה.
  מטפל בתביעות השוטפות שאינן קשורות לוועדת תכנון ובניה.
  אחראי על נושאי הביטוח של המועצה.
  אחראי על חוק חופש המידע.
  מרכז את תחום המלגות לסטודנטים.
  אחראי על מאגרי המידע של המועצה.
  משמש כמזכיר עמותת רותם, עמותת ראם ועמותת ההשתלות.
  אחראי על כל החוזים וההסכמים עליהם חותמת המועצה.
  משמש כמתאם בעבודה השוטפת מול היועצים המשפטיים.
  אחראי על פרסום וניהול המכרזים.
  משמש כרפרנט הוועדה החקלאית.