גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה. כפועל יוצא מכך אחראים ראש הרשות והגזבר, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. גזבר המועצה הנו תפקיד סטטוטורי- מינויו נעשה על פי חוק הרשויות המקומיות. על הגזבר לנהל את כספי הרשות בצורה מאוזנת תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לחוקים ולתקנות.

  הניהול הכספי של המועצה האזורית מנשה מתבצע בצורה מיטבית המעניקה למועצה איתנות כלכלית. כראיה לכך זוכה המועצה מזה למעלה מעשור בפרסי איכות הניהול של משרד הפנים.

  תפקידי הגזבר הם:
  ייעוץ בגיבוש והתווית מדיניותה הכלכלית של המועצה.
  הכנת תקציב המועצה והבאתו, לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
  קשר עם משרדי הממשלה לשם קבלת כל הכספים המגיעים לרשות על פי החוק.
  מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.
  אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות ושכר וגבייה.
  אחריות על ההתקשרויות החוזיות של המועצה .
  איתור והשגת מקורות מימון חיצוניים ממשרדי הממשלה, מגופים ומקרנות.
  גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה והמימון של המועצה.